Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN
Deze Algemene Leveringsvoorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen tot en onze overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten. Op afwijkende condities kan geen beroep worden gedaan, tenzij en voor zover deze door ons uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

2. AANBIEDINGEN
Al onze aanbiedingen, prijslijsten, catalogi, tekeningen, omschrijvingen en condities zijn vrijblijvend en niet bindend. De aanvrager is verantwoordelijk voor de gegevens aan ons verstrekt en voor de wijze, waarop deze gegevens ons ter kennis worden gebracht.
Wij behouden ons ten allen tijde – ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht – de eigendom en het auteursrecht voor van de door ons uitgebrachte aanbieding, verstrekte ontwerpen, berekeningen, constructies en tekeningen. Deze mogen derhalve door de opdrachtgever niet worden gebruikt zonder onze schriftelijke toestemming, noch aan derden ter inzage of ten gebruik worden gegeven.

3. OVEREENKOMST
De overeenkomst geldt pas als afgesloten, nadat wij de opdracht schriftelijk hebben bevestigd of nadat wij het bestelde hebben gefactureerd. Bezwaren tegen de opdrachtbevestiging dienen binnen vijf (5) dagen na de datum van onze bevestiging of factuurdatum te worden ingediend. Daarna zal de opdrachtgever aan de bevestiging gebonden zijn.

4. PRIJZEN
Onze prijzen gelden voor levering af ons magazijn te Westerbroek tenzij anders overeengekomen. De prijzen zijn exclusief verpakking en BTW. Deze prijzen zijn gebaseerd op de tijdens het aangaan van de overeenkomst geldende prijzen en voorwaarden van toeleveranciers, valutakoersen, lonen, invoerrechten, belastingen, enz. In geval van verhoging van een en ander behouden wij ons het recht voor verschillen op de dag van levering alsnog dienovereenkomstig te verrekenen.

5. LEVERINGSTERMIJN
De levertijden worden door ons zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch zijn vrijblijvend en niet bindend. Bij overschrijding van de levertijd heeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren of enige schadevergoeding te vorderen.

6. LEVERING
Levering geschiedt af ons magazijn te Westerbroek of af magazijn van onze leveranciers. De goederen gelden ten aanzien van levertijd en risico-overgang als geleverd op het moment, waarop zij genoemd magazijn ter verzending aan de opdrachtgever hebben verlaten. Zie Incoterms 2000 Ex Works leveringen.

7. BETALING
Alle betalingen moeten binnen 30 dagen na factuurdatum geschieden, zonder aftrek van enige korting of compensaties, tenzij op de factuur vermeld. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door reclames, klachten of welke andere omstandigheid dan ook. Bij niet betaling binnen deze termijn is opdrachtgever vanaf de vervaldatum de wettelijke rente bij handelsovereenkomsten verschuldigd. Eventuele kosten, welke gemaakt worden ter incassering van een vordering, komen voor rekening van de opdrachtgever.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
Geleverde goederen blijven ons eigendom zolang door de koper de verschuldigde koopsom, met inbegrip van eventuele rente en kosten, niet aan ons is voldaan. In geval van wanbetaling is de opdrachtgever op eerste daartoe strekkende aanmaning verplicht de geleverde goederen weer ter onzer beschikking te stellen en aan ons af te geven. De daartoe te maken kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9. GARANTIE
Wij verlenen op de door ons geleverde goederen alleen garantie voor materiaal en fabricagefouten, en wel indien en voorzover onze leverancier bereid is ons hiervoor garantie te verlenen. In dat geval zullen wij hetgeen wij op grond van een eventuele garantiebepaling van onze leverancier vergoed of herleverd krijgen, onder aftrek van de berekening van de door ons gemaakte kosten, aan de koper uitkeren, dan wel herleveren.
De garantie vervalt indien de koper reparaties of veranderingen aan het geleverde heeft verricht of door derden laat verrichten, of niet aan zijn verplichting voldoet onze facturen binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen.

10.AANSPRAKELIJKHEID
Onze aansprakelijkheid is nadrukkelijk beperkt tot de nakoming van de in artikel 9 omschreven garantieverplichting. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor de gevolgen ontstaan door een schade aan een van de door ons geleverde goederen, of voor enige schade ontstaan, indien de fabrikant van de door ons te leveren goederen de door hem opgegeven en opgedragen levertijd overschrijdt of voor schade veroorzaakt door opzet, grove schuld, schuld of nalatigheid van degenen die ons behulpzaam zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

11.RECLAMERING
De koper is verplicht de door ons geleverde goederen direct na ontvangst te controleren. Klachten over zichtbare afwijkingen van de geleverde goederen moeten binnen 5 dagen na ontvangst door de koper bij ons schriftelijk worden ingediend.

12.GESCHILLEN
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een offerte of levering van goederen, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zullen ter onzer keuze worden beslecht door de bevoegde rechter te Groningen of een door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen te benoemen derde, die als goede man naar billijkheid een bindend advies voor beide partijen zal geven.

13.BINDEND RECHT
Op alle offertes en overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend toepasselijk het Nederlands Recht.

Westerbroek, 30 juni 2004